Dự toán chi phí

Dòng xe:
Chọn nơi:

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 531.000
Tổng dự toán :